Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Uchwała nr XXXVI/199/2009 Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/160/2009 Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
 
Na podstawie art. 12, pkt 4 i pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1. W § 1. Uchwały nr XXX/160/2009 Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
„3. Dopuszcza się, jako wariant II kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej wydzierżawienie majątku pozostałego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, na okres do 30 lat, na rzecz podmiotu, który utworzy i będzie prowadził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przejmie realizację usług zdrowotnych po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w niezmienionym zakresie bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                   Przewodnicząca Rady Powiatu
                                               (-) Teresa Pietrzak
 
                                        UZASADNIENIE
 
Wykonując uchwałę nr VIII/54/2007 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 21 maja 2007r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Zarządu Powiatu Rawskiego w zakresie ochrony zdrowia na lata 2007-2009 (ze zmianami), Zarząd Powiatu Rawskiego przedstawił koncepcję przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej w dwóch wariantach.
I wariant zakłada przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w spółkę prawa handlowego, której jedynym udziałowcem będzie Powiat Rawski. W celu realizacji świadczeń zdrowotnych Spółka utworzy i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który zapewni dalsze ich nieprzerwane udzielanie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, co najmniej w takim zakresie, w jakim są udzielane obecnie przez Zakład.
II wariant zakłada likwidację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej i wydzierżawienie użytkowanego przez SPZOZ mienia, będącego własnością Powiatu Rawskiego, podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w drodze przetargu. Dzierżawa nieruchomości będzie się wiązać z przejęciem do realizacji świadczeń zdrowotnych likwidowanego SPZOZ. W tym celu, podmiot wyłoniony w drodze przetargu, utworzony niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i wpisze do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego. Utworzony na bazie dzierżawionego mienia, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej przejmie i zapewni dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w ramach umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia, co najmniej w zakresie, w jakim były realizowane przez likwidowany SPZOZ.
Dokonując przekształcenia w oparciu o ten wariant, Powiat będzie nadal właścicielem majątku. Środki finansowe uzyskane z dzierżawy będzie można przeznaczyć na spłatę przejętych przez Powiat zobowiązań SPZOZ-u po jego likwidacji. Rozbudowa infrastruktury szpitalnej i dostosowanie istniejącej pod względem technicznym, sanitarnym i sprzętowym do wymogów nałożonych przepisami prawa, jakie muszą spełniać zakłady opieki zdrowotnej do 2012 r. będzie obowiązkiem dzierżawcy (zawarcie stosownych zapisów w umowie dzierżawy). Powiat nie będzie musiał tworzyć spółki i ponosić kosztów z tym związanych.
Zarówno I, jak i II wariant przekształcenia daje możliwość skorzystania z programu rządowego, pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”
i otrzymania pomocy finansowej z budżetu państwa, w postaci dotacji, na spłatę zobowiązań SPZOZ –u przejętych po jego likwidacji.
 Zapisy Uchwały nr XXX/160/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej dawały Zarządowi Powiatu Rawskiego możliwość podejmowania działań związanych z przekształceniem SPZOZ-u
w oparciu o I wariant. Aby Zarząd mógł również podejmować działania zmierzające do przekształcenia SPZOZ-u w oparciu o wariant II, koniecznym staje się dokonanie zapisu w przedmiotowej uchwale, że dopuszcza się, jako wariant II kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej wydzierżawienie majątku pozostałego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, na okres
do 30 lat, na rzecz podmiotu, który utworzy i będzie prowadził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Nowoutworzony Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przejmie realizację usług zdrowotnych po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w niezmienionym zakresie bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
        
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-06 11:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-08 11:59
                                       Uchwała nr XXXVI/200/2009
                                        Rady Powiatu Rawskiego
                                        z dnia 30 grudnia 2009 roku
 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Rawskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Dz. U. Nr 64poz. 593; Nr 116 poz. 1203; Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298;Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Program współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                            Przewodnicząca Rady Powiatu
                                  (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
                                                  Uzasadnienie
 
      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań publicznych, które można wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy Rada Powiatu uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. W roku 2010 planowana jest współpraca o charakterze niefinansowym i finansowym. Zadania finansowe realizowane będą w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 

 

 Załącznik do Uchwały nr XXXVI/200/2009
                                                     Rady Powiatu Rawskiego
                                                     z dnia 30 grudnia 2009 r.
 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2010 POWIATU RAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ  Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3
 
 
                                       Wprowadzenie
 
W każdym państwie demokratycznym szczególną rolę w życiu społecznym
i gospodarczym pełnią organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Organizacje te poprzez swoją działalność tworzą warunki do udziału obywateli w życiu swojej społeczności lokalnej, integrują ją, i aktywizują jak również potrafią skuteczniej i szybciej realizować zadania i rozwiązywać problemy niż instytucje do tego powołane.
Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera potrzeba szerokiej współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
Samorząd powiatowy od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i będąc przekonany o korzyściach płynących z tej współpracy będzie nadal ją kontynuował w oparciu o wspólnie przyjęte założenia. Wyrazem dążenia Powiatu Rawskiego do wspierania tej działalności jest „Program współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009”. Program ten ma służyć do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie Powiatu opartych na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 
Cele
 
Cel główny
Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także wzmocnienie współpracy na rzecz realizacji ważnych celów społecznych.
 
 
 
Cele szczegółowe
1.Stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
2.Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie.
3.Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej celem pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu Rawskiego.
4.Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne wymienione w art.4 ustawy;
5.Uzupełnienie działań Powiatu w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe.
6.Realizacja zapisów dokumentów:
- Strategia Rozwoju Powiatu Rawskiego na lata 2007-2013
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2013.
7.Wzmocnienie współpracy Samorządu Powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy.
 
Podmioty programu współpracy
Podmiotami współpracy są prowadzące swą działalność na terenie Powiatu lub dla mieszkańców Powiatu podmioty, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku:   
- organizacje pozarządowe, w tym:
- stowarzyszenia;
- fundacje;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych (np. grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze)
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 
Przedmiot współpracy
Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań w sferze zadań publicznych
w zakresie zadań powiatu określonych w ustawach, a w szczególności
w zakresie:
1.pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
2.działalności charytatywnej;
3.ochrony i promocji zdrowia;
4.działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5.promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6.działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
7.nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8.krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
10.upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
11.porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
12.ratownictwa i ochrony ludności;
13.działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
 
Formy współpracy
1.Współpraca o charakterze niefinansowym.
Współpraca Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy odbywać się będzie głównie w postaci niefinansowego wspierania ich działalności związanej z realizacją zadań Powiatu.
Współpraca może być prowadzona w szczególności poprzez:
1)wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
2)konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3)tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
4)udzielanie przez samorząd wsparcia dla organizacji w formie użyczenia sprzętu, bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe organizacji,
5)organizowanie spotkań pomiędzy organizacjami, a przedstawicielami samorządu,
6)koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne organizowanie konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej),
7)doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom np. w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,
8)pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
9)wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym planowaniu działań służących zaspokojeniu potrzeb;
2.Współpraca o charakterze finansowym.
Zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mogą być zlecane wybranej w drodze konkursu organizacji pozarządowej w formie wsparcia działalności związanej z realizacją powierzonych zadań.
 
Zakończenie
Program współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 jest wyrazem dążenia Powiatu do wspierania ich działalności. Program ten reguluje zakres współpracy oraz określa jej formy.
Wnioski, uwagi oraz propozycje dotyczące Programu organizacje mogą zgłaszać do Zarządu Powiatu Rawskiego.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-06 11:58
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-14 14:46
 
                                  Uchwała nr XXXVI/201/2009
                          Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
                                  z dnia 30 grudnia 2009 r.
     w sprawie uchwalenia „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  DLA POWIATU RAWSKIEGO NA LATA 2009-2012  Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY LAT 2013-2016” oraz  „PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU RAWSKIEGO  NA LATA 2009-2012  Z PERSPEKTYWĄ LAT 2013-2016”
         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759, zm. Dz.U.z 2007r. Nr 173, poz. 1218, zm. Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zm. Dz.U. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587 zm. Dz. U. z 2008r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, z. Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666) Rada Powiatu Rawskiego, uchwala co następuje:
         § 1. Uchwala się PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU RAWSKIEGO NA LATA 2009-2012 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY LAT 2013-2016” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały
oraz  „PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU RAWSKIEGO NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ LAT 2013-2016” stanowiący załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                           
                                 Przewodnicząca Rady Powiatu
                                              (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
                                                   Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXVI/201/2009 Rady Powiatu Rawskiego
 z dnia 30 grudnia 2009r.
 
W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza powiatowy program ochrony środowiska, którego część, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, stanowi powiatowy plan gospodarki odpadami. Dokumenty te, w myśl cytowanych wyżej przepisów, uchwalane są przez Radę Powiatu i podlegają aktualizacji.
         Pierwszy „Program Ochrony Środowiska” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego” został uchwalony przez Radę Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr XVIII/106/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 5 marca 2004r.Niniejszy projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” i „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012
z perspektywą lat 2013-2016” stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami na terenie powiatu rawskiego.
Przyjęty przez Zarząd Powiatu Rawskiego projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” został, w oparciu o przepisy ustawy z 27.04.2001 r. –Prawo ochrony środowiska, zaopiniowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego pismem z dnia 8 stycznia 2009 r. znak:RO.II-BK-7614/25/08/09, a uwagi zawarte w przesłanej opinii, po rozpatrzeniu zostały uwzględnione
w załączonym projekcie POŚ. Dokument ten wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został w oparciu o przepisy ustawy 2.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismem  z dnia 24.11.2009 r. oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 
Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie przepisów ustawy z 27.04.2001ro odpadach, został zaopiniowany przez: Wójta Gminy Rawa Mazowiecka postanowieniem z dnia 15.12.2008 r. znak: OŚ.7662/1/2008, Wójta Gminy Sadkowice postanowieniem z dnia 10.12.2008 r. znak: Rk7040/1/08, natomiast Wójtowie gmin Cielądz i Regnów oraz Burmistrzowie Rawy Mazowieckiej i Białej Rawskiej w ustawowym terminie nie udzieliły opinii co jest równoważne z opinią pozytywną. Dokument ten został zaopiniowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pismem z dnia 23.12.2008 r. Nr PWIS-NS-OZNS-072/169/08 1457; przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem z dnia 11.05.2009 r. Nr: ZZ-403/PGO/75/3/2009; przez Zarząd Województwa Łódzkiego pismem z dnia 25.05.2009r Nr RO.II.BK-7614/25-1/08/09. Wnioski
i uwagi zawarte w wyżej wymienionych opiniach, po rozpatrzeniu, zostały uwzględnione w załączonym projekcie PGO.
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” i „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 z perspektywą lat 2013-2016” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został stosownie
do przepisów ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
W wyniku tego postępowania zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu wyżej wymienionych dokumentów m.in. poprzez ich udostępnienie w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej Starostwa, podanie informacji do publicznej wiadomości w lokalnej prasie (Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy) oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym o możliwości zapoznania się z dokumentem, zapewniając możliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, drogą elektroniczna lub pocztą.
W podanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
         Ponadto w postępowaniu wzięto pod uwagę fakt, iż lokalizacja terenów objętych tym dokumentem oraz ustalone w dokumencie ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć wykluczają możliwość znacząco negatywnego oddziaływania
na obszar Natura 2000 , w tym   w szczególności na obszar Natura 2000
o kodzie PLH100015 Dolina Rawki oraz możliwość transgenicznego oddziaływania na środowisko.
Mając powyższe na uwadze, przedłożenie niniejszego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012
z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” i „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 z perspektywą lat 2013-2016”
do uchwalenia przez Radę Powiatu Rawskiego, należy uznać za zasadne.     
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-06 12:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-08 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4677
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-10-12 10:45:22