Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

                                       Uchwała nr XXXV/ 191/2009

                                       Rady Powiatu Rawskiego
                                       z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie:zmiany   uchwały w sprawie określenia   zadań   związanych z rehabilitacją   zawodową   i   społeczną   osób   niepełnosprawnych oraz  wysokości środków finansowych otrzymanych   z   Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację
  tych zadań w 2009 r.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 Nr 214, poz. 1806;   z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z. 2009r. Nr 92 poz. 753. ) oraz art. 35 a ust. 3  i art.48 ust. 1 pkt 1 ustawy   z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowe  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zmianami z 2008 r. Nr 223 poz.1463, Nr.227 poz.1505, Nr 237 poz. 1652; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 97 poz. 802, Nr 98 poz.817 / Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale  Nr XXVIII/153/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie określenia   zadań   związanych z rehabilitacją   zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych     z   Państwowego   Funduszu    Rehabilitacji     Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych   zadań w 2009 r. zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej Uchwały.
        
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                      Przewodnicząca Rady Powiatu 
                                                               (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
       Załącznik do Uchwały Nr XXXV/191/2009                   
            Środki finansowe z PFRON

 

Lp. Nazwa zadania Proponowany podział w 2009 r. (zł.)
1 2 3
1. Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art.13 ) 1.333,80
2. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art.41)
3. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art.11( art. 35a ust 1 pkt 6a)) 79.403,88
4. przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)
5. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na: ·adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust.1 pkt 1), ·adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy(art.26 ust. 1 pkt 1b) · zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust 1 pkt 1c) · rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1c ust. 1 art. 26 (art. 26 ust 1 pkt 2)
6. Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art.26d)
7. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26 e)
8. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40 )
9. Łącznie rehabilitacja zawodowa: 80.737,68
10. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych: dorosłych, dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ( art. 35 a ust. 1 pkt 7 i 8 ) 466.705,32
11. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym: dorosłym oraz dzieciom i młodzieży na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8)
12. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych: dorosłych oraz dzieci i młodzieży ( art. 35 a ust. 1 pkt 7 i 8 )
13. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art.35 a ust. 1 pkt 7 i 8)
14. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust 1 pkt 7 i 8 ) 517.860,00
15. Zadania zlecane zgodnie z art. 36 (art.35a ust. 1 pkt 9c) 45.000,00
16. Łącznie rehabilitacja społeczna 1.029.565,32
17. OGÓŁEM 1.110.303,00
 
 
Uzasadnienie
 
         W dniu 15.10.2009 r. Powiat Rawski otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie informację   o przydzieleniu na realizację zadań w bieżącym roku dodatkowych środków finansowych w wysokości 88.865 zł.
Środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 
Ponadto proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych    w wysokości 2.666,20 zł. z zadań: udzielanie dofinansowania oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
W dniu 23.10.2009 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, że z planowanych 80.000 zł nie zostanie wykorzystana kwota 596,12 zł. Kwotę tę proponuje się przesunąć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z tego zakresu w br. nie zaspokoją potrzeb osób niepełnosprawnych pomimo przeznaczenia na nie dodatkowych środków, oraz dokonania przesunięć z innych zadań.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-12-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 14:54
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 09:39

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-08-25 09:39 przez Bogusław Misztal: Poprawa formatowania tabeli

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2733
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-08-25 09:39