Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

                                                Uchwała nr XXXV/188/2009
                              Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
                                              z dnia 16 listopada 2009 r.
                             w sprawie zmian budżetu roku 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2 003 r. Nr 162, poz. 1568;z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 Nr 92 poz.753) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz. 1217i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz.791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619 Nr 62 poz. 504) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 922 839 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 434 582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę 159 698 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 142 582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 058 134 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 3 801 397 zł,
2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 2 878 621 zł,
3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 378 116 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 12 580 018 zł, rozchody w wysokości 521 884 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Określa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
                                                        
                                         Przewodnicząca Rady Powiatu
                                              (-) Teresa Pietrzak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 13:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-07 09:52

załączniki do uchwały XXXV/188/2009

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 14:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-09 12:33

 

 
                                         U C H W A Ł A   NR XXXV/189/2009
                                                   Rady Powiatu Rawskiego
                                                   z dnia 16 listopada 2009r.
 
 
                                  w sprawie wprowadzenia zmian w
                   „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego
                        - Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”
 
 
 
         Na podstawie art. 12. pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r. nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753)Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§1. W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXVIII/151/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategii Rozwoju na lata 2007-2013”, zmienia się treść punktu 4.3.3. „Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – ochrona zdrowia”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                             
                                                    Przewodnicząca Rady Powiatu  
                                                            (-) Teresa Pietrzak
 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XXXV/189/2009
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 16 listopada 2009 r.
 
             
W trakcie weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie z UE zadania inwestycyjnego pt. „Wymiana aparatury rentgenowskiej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca wskazała na niespójność tytułu zadania objętego projektem z tytułem zawartym w zbiorczym zestawieniu zadań inwestycyjnych zawartym Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013.
Aby wypełnić wymogi Instytucji Zarządzającej w tabeli „4.3.3. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – ochrona zdrowia” z zadania „Wyposażenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w nowoczesną aparaturę diagnostyczną, w tym sprzęt komputerowy” wyłączono i utworzono nowe zadanie pn. „Wymiana aparatury rentgenowskiej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 14:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-19 15:15

załącznik do uchwały XXXV/189/2009

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-02-09 12:23
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-09 12:32

 

Uchwała nr XXXV/190/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
                                     z dnia 16 listopada 2009 roku
 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej na cele publiczne
Gminie Cielądz
 
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "a" , ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.11 ust.2, art.13 ust.2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.), § 12 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/238/2005 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Rawskiego (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 22, poz.208 z późn. zm.),
Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
 
§ 1.Wyraża się zgodę na darowanie Gminie Cielądz, udziału 22398/28850
w prawie własności zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 34 Sierzchowy Kolonia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki
nr: 317/1, 318/1 i 319/1 o łącznej pow. 1899 m2, z przeznaczeniem na cele publiczne; realizację zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1R 5958.
 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                             Przewodnicząca Rady Powiatu 
                                                                   (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
         Powiat Rawski jest właścicielem zabudowanej nieruchomości, w udziale 22398/28850, położonej w obrębie Sierzchowy Kolonia gm. Cielądz.
         W obiektach znajdujących się na nieruchomości, będących w w/wym. udziale własnością powiatu, prowadzona jest działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
         Powiat Rawski dokonuje darowizny na cel publiczny, całości posiadanych udziałów , w celu kontynuacji dotychczasowej działalności.
Rada Gminy Cielądz podjęła uchwałę o przyjęciu darowizny na cel publiczny - realizację promocji i ochrony zdrowia.
Biorąc powyższe pod uwagę, oraz fakt, że darowizna odbywa się na cel związany z zadaniami własnymi Gminy, niniejsza uchwała znajduje uzasadnienie.
        
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 14:22
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-19 15:31

                                       Uchwała nr XXXV/ 191/2009

                                       Rady Powiatu Rawskiego
                                       z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie:zmiany   uchwały w sprawie określenia   zadań   związanych z rehabilitacją   zawodową   i   społeczną   osób   niepełnosprawnych oraz  wysokości środków finansowych otrzymanych   z   Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację
  tych zadań w 2009 r.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 Nr 214, poz. 1806;   z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z. 2009r. Nr 92 poz. 753. ) oraz art. 35 a ust. 3  i art.48 ust. 1 pkt 1 ustawy   z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowe  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zmianami z 2008 r. Nr 223 poz.1463, Nr.227 poz.1505, Nr 237 poz. 1652; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 97 poz. 802, Nr 98 poz.817 / Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale  Nr XXVIII/153/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie określenia   zadań   związanych z rehabilitacją   zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych     z   Państwowego   Funduszu    Rehabilitacji     Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych   zadań w 2009 r. zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej Uchwały.
        
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                      Przewodnicząca Rady Powiatu 
                                                               (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
       Załącznik do Uchwały Nr XXXV/191/2009                   
            Środki finansowe z PFRON

 

Lp. Nazwa zadania Proponowany podział w 2009 r. (zł.)
1 2 3
1. Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art.13 ) 1.333,80
2. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art.41)
3. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art.11( art. 35a ust 1 pkt 6a)) 79.403,88
4. przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)
5. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na: ·adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust.1 pkt 1), ·adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy(art.26 ust. 1 pkt 1b) · zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust 1 pkt 1c) · rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1c ust. 1 art. 26 (art. 26 ust 1 pkt 2)
6. Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art.26d)
7. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26 e)
8. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40 )
9. Łącznie rehabilitacja zawodowa: 80.737,68
10. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych: dorosłych, dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ( art. 35 a ust. 1 pkt 7 i 8 ) 466.705,32
11. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym: dorosłym oraz dzieciom i młodzieży na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8)
12. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych: dorosłych oraz dzieci i młodzieży ( art. 35 a ust. 1 pkt 7 i 8 )
13. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art.35 a ust. 1 pkt 7 i 8)
14. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust 1 pkt 7 i 8 ) 517.860,00
15. Zadania zlecane zgodnie z art. 36 (art.35a ust. 1 pkt 9c) 45.000,00
16. Łącznie rehabilitacja społeczna 1.029.565,32
17. OGÓŁEM 1.110.303,00
 
 
Uzasadnienie
 
         W dniu 15.10.2009 r. Powiat Rawski otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie informację   o przydzieleniu na realizację zadań w bieżącym roku dodatkowych środków finansowych w wysokości 88.865 zł.
Środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 
Ponadto proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych    w wysokości 2.666,20 zł. z zadań: udzielanie dofinansowania oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
W dniu 23.10.2009 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, że z planowanych 80.000 zł nie zostanie wykorzystana kwota 596,12 zł. Kwotę tę proponuje się przesunąć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z tego zakresu w br. nie zaspokoją potrzeb osób niepełnosprawnych pomimo przeznaczenia na nie dodatkowych środków, oraz dokonania przesunięć z innych zadań.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-12-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 14:54
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 09:39

 

Uchwała nr XXXV/192/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16.11.2009 r.
 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458,z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817 , Nr 157 poz. 1241) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi poprzez likwidację w jej strukturze komórek  organizacyjnych:
1) Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska w Konstantynowie Łódzkim,
2)Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska
w Konstantynowie Łódzkim.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                               Przewodnicząca Rady Powiatu 
                                                                   (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
                                             UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 9 października 2009 roku, znak :PZ.I.0117/48/2009 (wpływ
na dziennik 19.10.2009r.) Pani Elżbieta Hibner - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,  przekazała do zaopiniowania projekt Uchwały  Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi poprzez likwidację w jej strukturze komórek  organizacyjnych:
1)Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w Konstantynowie Łódzkim,
2)Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej w Konstantynowie Łódzkim,bowiem, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
Jak wynika z § 2 projektu  Uchwały  Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych danego rodzaju, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zapewniają   inne zakłady opieki zdrowotnej z udzielające analogicznych świadczeń  na terenie Konstantynowa Łódzkiego i posiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia tj. m.in.:
1)SPZOZ w Konstantynowie Łódzkim,
NZOZ „Olmed” filia w Konstantynowie Łódzkim.
Jako przyczynę likwidacji ww. komórek organizacyjnych wskazano w uzasadnieniu do projektu Uchwały  brak kontraktu z NFZ.  
Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, iż w wyniku likwidacji wyszczególnionych komórek organizacyjnych  Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, nie nastąpi istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 15:02
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-07 09:48

 

Uchwała nr XXXV/193/ 2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 listopada 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie  likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Żyrardowie.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
         § 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie z siedzibą przy ul. Limanowskiego 30 w Żyrardowie.
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                      Przewodnicząca Rady Powiatu 
                                                        (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 30 października 2009 roku, znak : OR.III.0714-8/09 (wpływ
na dziennik 04.11.2009r.) Przewodniczący Zarządu Powiatu Żyrardowskiego przekazał do zaopiniowania projekt Uchwały  Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie z siedzibą przy
ul. Limanowskiego 30 w Żyrardowie, ponieważ, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawyo zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej  w Żyrardowie prowadzony jest w formie samodzielnego  zakładu.
Zgodnie z § 1 ust. 3 projektu uchwały zakończenie działalności Zakładu planowane jest na dzień 30 czerwca 2010 roku. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych , bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zapewni, jak wynika z § 3 projektu uchwały, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie utworzony przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, który przejmie  do realizacji  umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia likwidowanego spzoz-u.
Jako przyczynę likwidacji  wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały m.in.: warunek uczestnictwa w wieloletnim Programie rządowym pt. ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.
Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, iż w wyniku likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie, nie nastąpi istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały  Powiatu Żyrardowskiego.
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 15:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-19 15:14

 

Uchwała nr XXXV/194/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 listopada 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcieUchwały Rady Powiatu Grójeckiego  w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458,z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz. U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grójcu.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                 Przewodnicząca Rady Powiatu 
                                                                   (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 30 października 2009 roku, znak : EiZ.0715/28/2009 Starosta Powiatu Grójeckiego przekazał do zaopiniowania projekt Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu, ponieważ, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zapewni, jak wynika z § 1 projektu uchwały, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grójcu utworzony przez podmiot, wyłoniony w drodze przetargu, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy Szpitala. NZOZ przejmie    do realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia likwidowanego SPZOZ-u.
Jako przyczynę likwidacji wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały m.in.: warunek uczestnictwa w wieloletnim Programie rządowym pt. ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” . Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, iż w wyniku likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu, nie nastąpi istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego.
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 15:17
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-10 13:49
                                         UCHWAŁA NR XXXV/195/2009
                                            RADY POWIATU RAWSKIEGO
                                           z dnia 16 listopada 2009 r.
                     w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawskiego

Na podstawie art. 12 ust.1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102,poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Rawskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/34/2003Rady Powiatu Rawskiego z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 248, poz. 2232 z późn. zm.: z 2004 r. Nr 174, poz. 1576; z 2007 r. Nr147, poz. 1327; Nr 348, poz. 3110) w § 28 pkt 2 po słowach „ze Skarbnikiem Powiatu” skreśla się słowa „Sekretarzem Powiatu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
 
                                   
                                                    U Z A S A D N I E N I E
Proponowana zmiana podyktowana jest wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych, która nie przewiduje zatrudnienia Sekretarza Powiatu na podstawie powołania, Sekretarz zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę.
 

                                                          Przewodnicząca Rady Powiatu 
                                                                    (-)  Teresa Pietrzak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-12-10
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-10 14:02
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-10 14:27

 

Uchwała Nr XXXV/196/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 listopada 2009 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,  poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568;
z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/186/2005 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zmienionym: Uchwałą Nr XXXVIII/245/2006 Rady Powiatu w Rawie Mazowieckiej z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego; Uchwałą Nr XI/72/2007 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej; Uchwałą Nr XVI/102/2008 r. Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej; Uchwałą Nr XIX/117/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 28 skreśla się pkt 29,
2) w § 27 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: „16a) opracowywanie i aktualizowanie „Planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa”.
3) w § 33 ust. 2:
 a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”,
 b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) zapewnienie gminom, marszałkowi województwa, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów
i budynków”.
4) zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                                   
                                                               Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                            (-) Teresa Pietrzak
 
 
                                                                                
UZASADNIENIE
 
W celu skumulowania zadań obronnych dotyczących działalności służby zdrowia na terenie powiatu w jednej komórce organizacyjnej, przypisuje się obowiązek stałej aktualizacji Planu Przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Dotychczas obowiązek stałej aktualizacji planu był realizowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Nowelizacja ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 z późn. zm. ) wprowadziła następujące zmiany:
1) art. 28 ustawy dostosował nazewnictwo działającego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.
2) art. 24  ustawy   zapewnił   nieodpłatny  dostęp  do  bazy  ewidencji  gruntów  i budynków marszałkowi województwa i Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-12-10
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-10 13:41
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-22 10:52

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-10 13:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5296
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-08-25 09:39:55