Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

                          Uchwała nr XXXIV/177/2009   
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25.09.2009 r.
 
w sprawie zmian budżetu roku 2009
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 Nr 92 poz..753) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619 Nr 62 poz. 504) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
           
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 560 992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.        
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 560 992 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 2.  
 
§ 3.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4A do uchwały budżetowej dotyczącym wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
 § 6. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone  w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 7. Określa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
 
 
                                     Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                      (-) Teresa Pietrzak
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 11:30
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-12 13:47

 

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr    XXXIV/177/2009 z dnia 25 września 2009 r.
 
 
 
ZWIĘKSZENIE  PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 
Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę  560 992  zł.
 
250 000 zł, dział 754, rozdział 75411 środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa 150 000 zł, z dotacji od miasta Rawa Mazowiecka 100 000 zł, zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe w KPPSP w Rawie Mazowieckiej.
 
102 444 zł, dział 801, rozdział 80195 zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-10-036/08-00 środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaną przeznaczone na realizację projektu ”Dobra szkoła – lepsza przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
 
3 511 zł, dział 852, rozdział 85201 są to ponadplanowe dochody Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki zastaną przeznaczone na wydatki bieżące placówki.
 
200 000 zł, dział 853, rozdział 85333 zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.06.02.00-10-049/08-01 zwiększono plan dotacji dla Powiatu, środki zostaną przeznaczone na realizację projektu „Samozatrudnienie – sposób na sukces” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej, środki pochodzą z Unii Europejskiej.
 
5 037 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania otrzymanego z PZU w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Szkoły.
 
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 
Dział 600 – transport i łączność.
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 79 000 zł, kwota 8 000 zł zwiększy wydatki majątkowe
Dział 801 – oświata i wychowanie.
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80123- licea profilowane o kwotę 16 245 zł, środki zostają przesunięte do internatu, zmiana dotyczy ZSP w Białej Rawskiej.
Dział 851- szpitale ogólne
71 000 zł, zwiększa się nakłady na wydatki majątkowe.
Dział 758 – różne rozliczenia
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 8 740 zł, środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego projektu ”Dobra szkoła – lepsza przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
 
 
 
 
 
ZADANIA INWESTYCYJNE
 
Poz. 3 – 8 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup sprzętu komputerowego.
 
Poz. 9 – 250 000 zł, zwiększa się nakłady na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej.
Poz. 21 – 14 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego            w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki zostaną przeznaczone na realizację projektu ”Dobra szkoła – lepsza przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
 
Poz. 22 – 20 000 zł, zwiększa się nakłady inwestycyjne na prace przygotowawcze w związku ze złożeniem Projektu pn.: „Wymiana aparatu rentgenowskiego w Szpitalu Św. Ducha                     w Rawie Mazowieckiej” o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
 
Poz. 23 – 40 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup sprzętu do wykonywania prób wysiłkowych do Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
 
Poz. 25 – 11 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia awaryjnego z elementami oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
 
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
 
Wprowadza się dwa nowe, wieloletnie programy inwestycyjne:
 
Poz. 7 - „Wymiana aparatu rentgenowskiego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” powiat planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
 
Poz. 8 - „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin-gr. woj. (Mogielnica)”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 11:31

 

 
Uchwala nr XXXIV/178/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 25 września 2009 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian
 w  „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego
- Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”
 
 
 
         Na podstawie art. 12. pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z  2004 r. nr 214, poz. 1806,  Dz. U.
z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753)Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXVIII/151/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategii Rozwoju na lata 2007-2013”, zmienia się treść punktu 4.3.3. „Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – ochrona zdrowia”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                           Przewodnicząca Rady Powiatu
(-) Teresa Pietrzak 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 12:54
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-12 12:54

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIV/178/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 25 września 2009 r.
 
W związku z ogłoszeniem konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie
V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
i zamierzeniem zakupu nowoczesnego aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ zachodzi konieczność zmodyfikowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013 w zakresie zadań inwestycyjnych.
Plan Rozwoju Lokalnego jest obowiązkowym załącznikiem
do wniosku aplikacyjnego, a zapisy w nim zawarte muszą być spójne z wnioskiem.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 12:55

załącznik do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 12:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-12 13:00

 

Uchwała nr XXXIV/179/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 25 września 2009 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rawa Mazowiecka
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62,poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz.753) art.167 ust.  2, art.175 ust.1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619 Nr 62 poz. 504) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
 
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w formie dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) dla Miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na zadanie pn.:    „Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic: E. Orzeszkowej
i 1H. Sienkiewicza w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie przebudowy skrzyżowań:  drogi powiatowej nr 4100E - ulicy Tomaszowskiej z ul. E. Orzeszkową oraz drogi powiatowej nr 4155E – ul. Katowickiej
z ul. H. Sienkiewicza.
 
                   2. Realizacja zadania określonego w ust.1 nastąpi w 2010 roku.
 
                   3. Przeznaczenie oraz zasady rozliczania środków finansowych, o których mowa w ust.1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego, a Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
                                     Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                         (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
nr XXXIV/179/2009 z dnia 25 września 2009 r.
 
         W związku z tym, iż Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł.
 na przebudowę skrzyżowań: drogi powiatowej nr 4100E - ulicy Tomaszowskiej z ul. E. Orzeszkowej oraz drogi powiatowej nr 4155E – ul. Katowickiej z ul. H. Sienkiewicza.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 13:14
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-12 13:19

 

Uchwała nr XXXIV/180/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 września 2009 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Regnów
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz.753) art.167 ust. 2, art.175 ust.1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370,Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619 Nr 62 poz. 504) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
     § 1. 1 .Udziela się pomocy finansowej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w formie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla Gminy Regnów z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Kazimierzów-Annosław na odcinku 1886m”.
 
            2. Realizacja zadania określonego w ust.1 nastąpi w 2010 roku.
 
            3. Przeznaczenie oraz zasady rozliczania środków finansowych, o których mowa
w ust.1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego,a Wójtem Gminy Regnów.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
                                             Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                    (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
                                                                   Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
nr XXXIV/180/2009 z dnia 25 września 2009 r.
 
     W związku z tym, iż Wójt Gminy Regnów przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011na rok 2010, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4306E (Wiechnowice) – Cielądz – Regnów - Lesiew .
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 13:23
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-13 09:47

 

Uchwała nr XXXIV/181/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 25 września 2009 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz.1218 z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz.753) art.167 ust.  2, art.175 ust.1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619 Nr 62 poz. 504) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
 
§ 1. 1.Udziela się pomocy finansowej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla Gminy Sadkowice z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 383515 w miejscowości Żelazna”.                                                  
      2. Realizacja zadania określonego w ust.1 nastąpi w 2010 roku.                                                                                                        
      3. Przeznaczenie oraz zasady rozliczania środków finansowych, o których mowa
w ust.1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego,a Wójtem Gminy Sadkowice.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIII/174/2009 Rady Powiatu Rawskiego   z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
                                                     Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                    (-) Teresa Pietrzak
          
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
nr XXXIV/181/2009 z dnia 25 września 2009 r.
 
         W związku z tym, iż Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 383515 w miejscowości Żelazna”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 13:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-12 13:37

Uchwała nr XXXIV/182/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; z 2007 r., Nr 173,poz. 1218, z 2008 r., Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753 ) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271; Nr 227, poz. 1505; Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 31, poz. 206; Nr 92, poz. 753; Nr 98, poz. 817) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co nastepuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostepnych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego:
§ 2. 1. Zobowiązuje się Kierowników aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego do uzgadniania między sobą terminów dyżurów poszczególnych aptek, o których mowa w § 1 pkt
4 i 5 uchwały, w sposób zapewniający całodobowy dostęp do świadczonych usług.
2. Harmonogram dyżurów, o których mowa w ust. 1 winien być sporządzony na okres co najmniej dwóch
miesięcy i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Rawskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Rawskiego (
www.bip.powiatrawski.pl).
§ 3. Dopuszcza się, za powiadomieniem Zarządu Powiatu Rawskiego, dokonywania zmian z przyczyn losowych dyżurów aptek w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy z jednoczesnym podaniem apteki
wykonującej dyżur zastępczy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
1) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 20.00,
2) w osboty w godzinach 800 - 1400,
3) w soboty w godzinach 1400 - 2000 Apteka "Nad Rawką" 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 68
i Apteka "Verbena" 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9,
4) w niedziele, ś wieta i inne dni wolne od pracy - w formie dyżuru jednej z aptek w Rawie Mazowieckiej -
w godzinach 800 - 1400 i 1400 - 20.00,
5) w porze nocnej, w formie dyżuru jednej z aptek w Rawie Mazowieckiej - w godzinach od 20.00 do 8.00 dnia nastepnego.
                                              
                               Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
                                                       (-) Teresa Pietrzak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 13:42
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-13 09:45

 

Uchwała nr XXXIV/183/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 września 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcieuchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa  Medycznego w Łodzi.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Dz.U. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Dz.U. Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 76 poz. 641) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi poprzez likwidację w jej strukturze komórki organizacyjnej „Zespół podstawowy P-18”
 
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                           Przewodnicząca Rady Powiatu
                                     (-) Teresa Pietrzak 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIV/183/2009
 
Pismem z dnia 7 września 2009 roku, znak :PZ.I.0117/49/2009 (wpływ na dziennik 08.09.2009r.) Zarząd Województwa Łódzkiego, przekazał
do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi poprzez likwidację w jej strukturze komórki organizacyjnej „Zespół podstawowy P-18”, gdyż zgodniez art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
Jak wynika z § 2 projektu Uchwały Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń likwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Falck Medycyna Region Łódzki”.  
W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej uchwały, jako przyczynę likwidacji zespołu podstawowego P-18, wskazano brak  kontraktu z NFZ, który uniemożliwił dalsze jego funkcjonowanie ze względu na brak źródła finansowania. Wskazana komórka organizacyjna zakończyła działalność medyczną 31 marca 2009r. i wymaga wykreślenia ze struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego.
Ponieważ likwidowany „Zespół podstawowy P-18” udzielał świadczeń
w rejonie operacyjnym nr 05, obejmującym miasto Konstantynów Łódzki oraz gminę Lutomiersk można stwierdzić, iż w wyniku jego likwidacji, nie nastąpi istotne ograniczenie dostępności w tym zakresie dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 14:16
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-12 14:29

 

 
Uchwała nr XXXIV/184/2009
Rady powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 września 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcieUchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Dz.U. Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 76 poz. 641) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
         § 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórki organizacyjnej „Konsultacyjnej Poradni Alergologicznej
dla Dzieci i Dorosłych ”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                               (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIV/184/2009
 
Pismem z dnia 11 września 2009 roku, znak :PZ.I.0117/36/2009 (wpływ
na dziennik 16.09.2009r.) Zarząd Województwa Łódzkiego, przekazał
do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórki organizacyjnej „Konsultacyjnej Poradni Alergologicznej dla Dzieci
i Dorosłych ”, gdyż zgodniez art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały  w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
Jak wynika z § 2 projektu Uchwały Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zlikwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.
W uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmik, jako przyczynę likwidacji „Konsultacyjnej Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Dorosłych” wskazał brak  kontraktu z NFZ, który uniemożliwił dalsze jej funkcjonowanie ze względu
na brak źródła finansowania. Wskazana komórka organizacyjna zakończyła działalność medyczną z dniem 31 maja 2001r. i wymaga wykreślenia
ze struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im.
M. Pirogowa w Łodzi oraz Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego.
Ponieważ Poradnia fizycznie nie funkcjonowała - nie  udzielała  świadczeń  od roku 2001 należy stwierdzić, iż w wyniku jej prawnej likwidacji, nie nastąpi istotne ograniczenie dostępności w tym zakresie dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-13
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-13 09:02

 

 
Uchwała nr XXXIV/185/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 września 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcieUchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  im. dr Wł. Biegańskiego  w Łodzi.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Dz.U. Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 76 poz. 641) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego  w  Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórek organizacyjnych:
1)     Poradni Chirurgicznej,
2)     Gabinetu Stomatologicznego dla pacjentów HIV/AIDS
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                    (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIV/185/2009
 
Pismem z dnia 9 września 2009 roku, znak :PZ.I.0117/52/2009 (wpływ
na dziennik 11.09.2009r.) Zarząd Województwa Łódzkiego, przekazał
do zaopiniowania projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie ograniczenia działalności  Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego  w  Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórek organizacyjnych:
1)     Poradni Chirurgicznej,
2)     Gabinetu Stomatologicznego dla pacjentów HIV/AIDS,
Ponieważ  zgodniez art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
Jak wynika z § 2 projektu Uchwały Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń likwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez m.in.; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, IV Szpitala Miejski im. Dr H. Jordana w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny  nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi i inne zakłady posiadające w swojej strukturze organizacyjnej poradnie udzielające świadczeń z zakresu likwidowanych komórek i posiadające umowę z NFZ.
W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej uchwały, jako przyczynę likwidacji ww. komórek wskazano fakt, iż zakończyły one swoją działalność
z dniem 31.12.2007 roku z powodu braku kontraktu z NFZ na 2008 i 2009 rok, co  uniemożliwiło ich dalsze funkcjonowanie ze względu na brak źródła finansowania.
Ponieważ zlikwidowane komórki nie udzielają świadczeń od 01.01.2008 roku  można stwierdzić, iż w wyniku ich likwidacji, nie nastąpi istotne ograniczenie dostępności w tym zakresie dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-13
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-13 09:06
                                  UCHWAŁA NR XXXIV/186/2009
                                    RADY POWIATU RAWSKIEGO
                                            z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
 
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753 ) oraz art. 10 ust.1, 2,3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115; Nr 23, poz. 136;Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326; Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100;Nr 86, poz. 720) po zasięgnięciu opinii od Zarządu Województwa Łódzkiego, sąsiadujących Zarządów Powiatów oraz Burmistrza Rawy Mazowieckiej oraz Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej, drogi przebiegające w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka:
§ 2. Drogi pozbawione kategorii dróg powiatowych przedstawia załącznik do uchwały.
§ 3. Pozbawienie dróg, o których mowa w § 1 kategorii dróg powiatowych następuje z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r. pod warunkiem zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
1) nr 4100E ul. Tomaszowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką do DK nr 8,
2) nr 4155E ul. Katowicka na odcinku od skrzyżowania z ul. Tomaszowską do gr. miasta.
 
 
                                       Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
                                                           (-) Teresa Pietrzak

 

 

Uzasadnienie
Do uchwały nr XXXIV186/2009
 
         Biorąc pod uwagę treść art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 ze zmianami), tj. „ do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą oraz art. 2 ust. 1” drogi publiczne ze względu na funkcje sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie : drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne i ust. 2 „ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi” należy stwierdzić, że ulica Katowicka na odcinku od skrzyżowania do granicy miasta Rawa Mazowiecka leży na przedłużeniu drogi gminnej nr 113111E Księża Wola- Chrusty –Rawa Mazowiecka, nie spełnia powyższych kryteriów. Natomiast ul. Tomaszowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką do drogi krajowej nr 8, docelowo, po dostosowaniu drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, będzie ulicą ślepą.
Powyższe, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzgodniono
z Burmistrzem Rawy Mazowieckiej – zarządcą dróg gminnych w mieście
i drogi te uchwałą Rady Miasta zaliczone zostaną do kategorii dróg gminnych, po pozbawieniu ich dotychczasowej kategorii.
Zatem, po uzyskaniu własności gruntów pod tymi drogami oraz po zasięgnięciu niezbędnych opinii Zarząd Powiatu przedkłada niniejszą uchwałę z prośbą o jej przyjęcie.
 
 
 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-13
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-13 09:15
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-13 09:18

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-13 09:15

 

 
 
                                                Uchwała nr XXXIV/187/2009
                         Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
dnia 25 września 2009r w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Rawskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Centrum Aktywizacji Zawodowej  ze środków Funduszu Pracy pozostających w
dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
 
Na podstawie art. 4 ust. l pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz.U.z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz.U.  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007r. Nr 173,  poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 92  poz. 753) oraz art. 9b ust. 1, art. 108 ust.1 pkt 30a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415, zm.: Nr 70, poz. 416; Nr 171, poz. 1056;Nr 216, poz. 1367; Nr 237, poz. 1654; Dz.U. z 2009 r., Nr 6,  poz. 33; Nr 69, poz. 595; Nr 91, poz. 742; Nr 97, poz. 800; Nr 115, poz. 964; Nr 125, poz. 1035; Nr 127, poz. 1052) oraz art. 30 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
 § 1. 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek Starosty Rawskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy.
 
               2. Dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej,o którym mowa w pkt. 1 w kwocie 25.000,00 złotych ujęte zostanie
w planie wydatków budżetowych Powiatu Rawskiego na 2010 rok.
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                       Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                              (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
Do uchwały nr XXXIV/187/2009
 
Znowelizowana ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza w art. 9b ust. 1 obowiązek wyodrębnienia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ).
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą utworzenie CAZ finansowane jest przez Starostę ze środków własnych samorządu, jednakże w przepisach przejściowych noweli wprowadzono zapis umożliwiający okresowe dofinansowanie z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy przedsięwzięć, które zostaną podjęte w latach 2009 - 2010. Przedsięwzięcia te są dofinansowane na wniosek starosty zaopiniowany przez radę powiatu do wysokości 80% kosztów ich utworzenia, nie więcej niż 80-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym przyznanie środków.
Całkowity koszt wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej
w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej oszacowany został na kwotę 125.000 zł,  z czego 25.000 zł stanowi wymagany wkład własny. Środki finansowe przyznane na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone w szczególności na koszty związane z remontem  i wyposażeniem pomieszczeń, które urząd planuje wykonać w 2010 roku.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wyodrębnienie centrum aktywizacji zawodowej w ramach powiatowych urzędów pracy staje się obowiązkowe z dniem 01 stycznia 2010 r. Spełnienie powyższego warunku wymaga odpowiednio wcześniejszego rozpoczęcia procedury związanej ze złożeniem wniosku. Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie kosztów tworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej jest opinia Rady Powiatu.
Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że o przyznaniu środków decydować będzie kolejność zgłoszeń podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.
 
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-13
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-13 09:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-17 14:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5484
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-11-17 14:09:44