Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Uchwała nr XXXIII/173/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 lipca 2009 r.
 
w sprawie zmian budżetu roku 2009
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
           
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 500 000 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 13 640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.    
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 13 640 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 2.  
 
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 586 993 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 3 330 256 zł,
2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 2 878 621 zł,
3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 378 116 zł
2.      Przychody budżetu w wysokości 12 108 877 zł, rozchody w wysokości    
3 521 884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5.

            

 § 6. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone
w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4A do uchwały budżetowej dotyczącym wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu  Rawskiego
                            (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-18 12:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-18 13:11

 

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
nr   XXXXIII/173/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.
 
 

ZMIANY  PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 500 000 zł, zwiększa się dochody budżetowe    o kwotę 13 640 zł. 500 000 zł, dział 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność, zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. 3 780 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu najmu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Szkoły.9 860 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu najmu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Szkoły. Dział 600 – transport i łączność.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8 000 zł, środki zwiększą wydatki majątkowe. Zwiększa się wydatki bieżące, zakup usług remontowych , remont dróg z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - gr. Woj. Łódzkiego (Mogielnica) od km 0+190 do km 4+500. Dział 750 – administracja publiczna.Zwiększenie wydatków ogółem 470 000, wydatki bieżące rozdział 75075 o kwotę 80 000 zł, majątkowe rozdział 75020 o kwotę 390 000 zł. Dział 801 – oświata i wychowanie.Zwiększenie wydatków ogółem 42 000 zł, w tym:42 000 zł, zwiększenie wydatków majątkowych w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24 000 zł, są to oszczędności poprzetargowe. Dział 926 - kultura fizyczna i sport.Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 640 000zł, są to oszczędności poprzetargowe.   ZADANIA INWESTYCYJNE Poz. 3 – 8 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup gruntów.Poz. 5 – 390 000 zł, wprowadza się inwestycję pn. „Remont elewacji budynku Starostwa”.Poz. 12 – 35 000 zł, wprowadza się inwestycję pn: „Budowa zespołu boisk przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.Poz. 13 – 7 000 zł, zwiększa się nakłady na zakup sprzętu do siłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej.Poz. 15 – 290 000 zł, zmniejsza się nakłady na realizację zadania pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej”, są to oszczędności poprzetargowe.Poz. 16 –  350 000 zł , zmniejsza się  nakłady na realizację zadania pn.: Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, są to oszczędności poprzetargowe. Poz. 20 – 24 000 zł, zmniejsza się nakłady na realizację zadania pn. „Termomodernizacja ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”, są to oszczędności poprzetargowe.  WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Wprowadza się dwa nowe, wieloletnie programy inwestycyjne:Poz. 5 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116E Sanogoszcz – Głuchówek”, okres realizacji 2009-2010.Poz. 6 – „Budowa zespołu boisk – ORLIK 2012 przy Liceum Ogólnokształcacym w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2009-2010.PRZYCHODY I ROZCHODU BUDŻETU Zwiększa się przychody roku 2009 o kwotę 848 000 zł, środki pochodzą z nadwyżki budżetowej 2008 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-18 12:37
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-18 16:34
 
 

 

Uchwała nr XXXIII/174/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 30 lipca 2009 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) art.167 ust. 2, art.175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
 
§ 1. 1.Udziela się pomocy finansowej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla Gminy Sadkowice z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 413E Olszowa Wola - Kłopoczyn z drogą gminną nr 383515 Żelazna – gr. Gminy w miejscowości Żelazna”.                                              
2. Realizacja zadania określonego w ust.1 nastąpi w 2010 roku.                                                                                                        
            3. Przeznaczenie oraz zasady rozliczania środków finansowych, o których mowa w ust.1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu, a   Wójtem Gminy Sadkowice.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
                            (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
nr XXXIII/174/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.
     
    W związku z tym, iż Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4131E Olszowa Wola - Kłopoczyn z drogą gminną nr 383515 Żelazna – gr. gminy w miejscowości Żelazna   w ramach przebudowy tej drogi gminnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-18 12:48
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-18 16:27

 

Uchwała nr XXXIII/175/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 30 lipca 2009 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/167/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia  9 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy  o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” realizowanego w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zm.) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
         § 1. W uchwale nr XXXI/167/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” realizowanego w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” § 3 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się pana Józefa Matysiaka – Starostę Rawskiego i pana Mariana Krzyczkowskiego – Wicestarostę, oraz Krzysztofa Janeczka – Członka Zarządu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty określonej w § 1 jako zabezpieczenie umowy   o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU  w Rawie Mazowieckiej”. Oświadczenie woli w imieniu powiatu złożą 2 z 3 wymienionych wyżej osób”.
        
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
                            (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
                                 Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXXIII/175/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.       
 
 
                   W uchwale nr  XXXI/167/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” realizowanego w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” wprowadza się zmianę w § 3.  Zmiana polega na upoważnieniu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową kolejnej osoby pana Krzysztofa Janeczka – Członka Zarządu.
 
 
 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-18 13:00
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-18 13:20

 

Uchwała nr XXXIII/176/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 lipca 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcieuchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łodzi.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218,
z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Dz.U. Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 76 poz. 641) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórki organizacyjnej pod nazwą „ Gabinet stomatologiczny”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
                            (-) Teresa Pietrzak
 
 
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 20 lipca 2009 roku, znak :PZ.I.0117/39/2009 (wpływ na dziennik 23.07.2009 r.) Zarząd Województwa Łódzkiego,  przekazał do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórki organizacyjnej, gdyż zgodniez art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
Jak wynika z § 2 projektu uchwały Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń danego rodzaju, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez inne poradnie stomatologiczne i prywatne praktyki stomatologiczne, które mają podpisany kontrakt z NFZ na rok 2009 na udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii.
Jako przyczynę likwidacji gabinetu stomatologicznego w strukturze Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmiku fakt, braku personelu medycznego- lekarzy dentystów, a także brak odpowiednich urządzeń, których zakup jest bardzo kosztowny i niedostosowane  pomieszczenia do wymogów określonych przepisami prawa
Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, iż w wyniku ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, nie nastąpi istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-18 13:02
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-18 13:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6412
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-08-25 09:55:00