Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Uchwała nr XXXII/172/2009 
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2009 r.
 
w sprawie zmian budżetu roku 2009
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
                                                                               
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  190 945 zł, zgodnie                      z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  190 945 zł, zgodnie                       z załącznikiem nr 2.  
 
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Określa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności,       zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
 (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-06 15:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-06 15:22

 

Objaśnienia
 
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXXII/172/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
 
 
ZMIANY  PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 
Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 190 945 zł.
 
Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze.
7 156 zł, zwiększenie dochodów w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej ( 86 zł dochody z najmu, 7 070 zł otrzymane darowizny), środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia placówki.
 
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 powiatowe urzędy pracy.
57 339 zł, zwiększenie dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.06.01.02-10-002/09-00, projekt „Urząd bliższy społeczeństwu II”, projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej.
2 010 zł, zwiększenie dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.06.01.02-10019/08-00, projekt „Urząd bliższy społeczeństwu I”, projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ( dokończenie projektu z 2008 roku).
 
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 pozostała działalność.
121 040 zł, zwiększenie dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-00, projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”, projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.
 
Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 internaty i bursy szkole.3 400 zł, zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ( wpływ odszkodowania ), środki zostaną przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące placówki.
 
ZADANIA INWESTYCYJNE
 
Poz. 17 – 3 500 zł, zakup komputeraw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-00, projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-06 15:25

załączniki do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-06 15:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4790
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-08-18 12:15:12