Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Uchwała nr XXXI/166/2009 
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 9 czerwca 2009 r.
 
w sprawie zmian budżetu roku 2009
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
                                                                               
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 000 000 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  2 332 611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 164 000 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  2 796 867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
 
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 738 993 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 2 482 256 zł,
2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 2 878 621 zł,
3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 378 116 zł
2.     Przychody budżetu w wysokości 11 260 877 zł, rozchody w wysokości    
3 521 884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
 
      Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 

 

 
Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXXI/166/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.
 
 
 
ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 000 000 zł, zwiększa się dochody budżetowe  o kwotę 2 332 611 zł.2 000 000 zł, dział 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność, zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.
1 434 027 zł, dział 600 transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, zgodnie z umową nr Z/2.10/I/1.1.1/61/05/u/385/08 z dnia 31.12.2008 roku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dokonano zwrotu środków za inwestycję zrealizowaną w 2005 roku pn.”Budowa drogi dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.732 zł, dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami  i nieruchomościami, jest to zwrot dokonany przez kupujących za wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, środki zostaną zwrócone do ŁUW.
31 346 zł, dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80130 szkoły zawodowe, zwiększa się dochody zgodnie z umową nr 19/EE/D/2009 z dnia 27.04.2009 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania ”Edukacja ekologiczna uczniów ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej połączona z monitoringiem środowiska 2009”.172 zł, dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, powiatowe urzędy pracy, zwiększenie dochodów zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.01.02-10019/08-00 z dnia 16.06.2008 roku, środki zostaną przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące.
333 334 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, zwiększa się dochody o dotację celową z budżetu województwa łódzkiego, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania „Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.333 000 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, zwiększa się dochody o dotację celową z budżetu państwa, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania „Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
200 000 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, zwiększa się dochody o dotację celową z budżetu państwa, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej.
346 420 zł, dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85111 szpitale ogólne, zwiększenie planu wydatków, środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2008 rok SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.
2 700 zł, dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenie planu wydatków Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki zostaną przeznaczone na leczenie chorej wychowanki (środki pochodzą z darowizny z 2008 roku i nie zostały wykorzystane).
64 000 zł, dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział internaty i bursy szkolne, zwiększa się o kwotę 64 000 plan wydatków majątkowych na inwestycję „Termomodernizacja ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”.
96 497 zł, dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność, zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska, Program „Leonardo da Vinci”.
120 000 zł, dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85111 szpitale ogólne, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 120 000 zł, SP ZOZ nie uzyskał dofinansowania ze środków UE.
Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej inwestycji z działu 801 oświata i wychowanie do działu 92601 obiekty sportowe.
 
 
ZADANIA INWESTYCYJNE
 
Poz. 13 – 200 000 zł, zwiększa się nakłady na realizację zadania pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej”.
Poz. 14 – 966 000 zł , zwiększa się nakłady na realizację zadania pn.: Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.Poz. 15 – 120 000 zł, zmniejsza się nakłady o kwotę 120 000 zł, na zakup 2 ambulansów,SP ZOZ nie uzyskał dofinansowania ze środków UE.
Poz. 18 – 64 000 zł, zwiększa się nakłady na realizację zadania pn. „Termomodernizacja ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”.
 
PRZYCHODY I ROZCHODU BUDŻETU
 
Zwiększa się przychody roku 2009 o kwotę 1 300 256 zł, środki pochodzą z nadwyżki budżetowej 2008 roku.
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-23
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-23 12:53
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 09:58

załączniki do uchwały XXXI/166/2009

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-23 14:26
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-24 09:01

 

Uchwała nr XXXI/167/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 9 czerwca 2009 r.
 
w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz
z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” realizowanego w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku
ze zm.) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustanawia się zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy
o dofinansowanie projektu  pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” zawartej pomiędzy Powiatem Rawskim a Ministerstwem Sportu i Turystyki w formie weksla
in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę nie mniejszą niż wartość dofinansowania tj. 200 000 zł ( słownie zł: dwieście tysięcy 00/100).
 
§ 2.  Zabezpieczenie, o którym mowa w § 1 ustanowione jest na okres
od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”do dnia 30 czerwca 2010 roku.
 
§ 3. Upoważnia się pana Józefa Matysiaka – Starostę Rawskiego i pana Mariana Krzyczkowskiego – Wicestarostę, do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty określonej w § 1 jako zabezpieczenie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej”.
        
§ 4. Wydatki na pokrycie zobowiązania, o którym mowa w § 1, zostaną zabezpieczone w budżecie  roku 2010.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
       Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXXI/167/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.       
 
W związku przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki
na dofinansowanie projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci
i młodzieży”ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz upoważnia się Starostę
i Wicestarostę do zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla in blanco.
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-23
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-23 14:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 14:57

 

 
    
 
                                             Uchwała nr XXXI/168/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
                                             z dnia 9 czerwca 2009 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 
         Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:
1)     § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ 2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego pracodawca uwzględnia w szczególności wielkość szkoły,   jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających ze stanowiska kierowniczego lub pełnionej funkcji i liczbę stanowisk kierowniczych                 w szkole”.
2)     w § 5 uchyla się ust. 7.
3)     w § 7 uchyla się ust. 3.
4)     w § 8 uchyla się ust. 11.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2009 roku.
 
 
       Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Uzasadnienie     
 
Wprowadzenie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określonych w proponowanej uchwale wynika z uwzględnienia wskazówek Wojewody Łódzkiego sprawującego nadzór w zakresie działalności legislacyjnej Rady Powiatu Rawskiego. Wojewoda Łódzki, powołując się na aktualne orzecznictwo sądowe, stwierdził iż w zakresie dodatku funkcyjnego jako warunek jego przyznania nie mogły być uwzględnione wyniki pracy szkoły, dlatego zaproponowany nowy zapis nie obejmuje tego kryterium przyznania dodatku.
Uchylono w § 5 ust. 2 określający organy uprawnione do przyznawania dodatku funkcyjnego gdyż wynika to z przepisów Kodeksu Pracy, ustawy
o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
W § 7 uchylono ust. 3 gdyż zdaniem Wojewody Łódzkiego wskazuje
on sposób ustalenia wynagrodzenia i wyliczania godzin ponadwymiarowych
w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczycieli a to wykracza poza uprawnienia ustawowe dla Rady Powiatu.
W § 8 uchylono ust. 11 gdyż zdaniem Wojewody Łódzkiego z przepisów ustawy Karta Nauczyciela nie wynikają kompetencje rady pedagogicznej
do opiniowania wniosków  o przyznanie nagrody Starosty i Rada Powiatu nie ma kompetencji do określenia takich obowiązków dla rady pedagogicznej.
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-23
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-23 15:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-24 09:38
 
   
                          Uchwała nr XXXI/169/2009
           Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
                            z  dnia 9 czerwca 2009 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z  2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458),   art. 45 ust.2 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami z 2003 r. Dz.U. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152,Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276 z 2004 r. DZ.U. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155, z 2005 r. Dz.U. Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252, z 2006 r. Dz.U. Nr 157 poz. 1119, Nr 208 poz. 1540., z 2008 r., Nr 63 poz.393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, nr 214 poz. 1343)
oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Dz.U. Nr 234 poz. 1570, z roku 2009 Dz.U. Nr 19, poz.100) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej składające się z :
1) Bilansu - Załącznik Nr 1, 
2) Rachunku Zysków i Strat - Załącznik Nr 2,
3) Informacji dodatkowej - Załącznik Nr 3,
zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 6.568.089,07
 
§ 2. Strata w kwocie 346.419,75 zł zostanie pokryta ze środków własnych Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
       Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. nr 76 poz. 694 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest Powiat Rawski. Tak więc podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Rawskiego jest spełnieniem ustawowego obowiązku. 
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pokrycie wyniku finansowego netto jednostek nie zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.
          Art. 60 ust. 2 ustawy z dnia  30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 ze zm.)   stanowi, iż ujemny wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie może być podstawą do zaprzestania działalności, jeżeli  dalsze istnienie tego zakładu uzasadnione jest celami i zadaniami, do których realizacji został utworzony, a których nie może przejąć inny zakład w sposób zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością.
Szpital w Rawie Mazowieckiej jest jedyną placówką na terenie powiatu rawskiego świadczącą usługi w zakresie lecznictwa stacjonarnego,
a zaprzestanie jego działalności zagroziłoby bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców Powiatu, dlatego też ujemny wynik finansowy w wysokości 346.419,75 zł zostanie pokryty ze środków własnych Powiatu Rawskiego.
 
 
 
    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-23
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-23 15:22

załączniki do uchwały XXXI/169/2009

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-30 12:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-30 12:27

 

 
 
Uchwała nr XXXI/170/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 9 czerwca 2009 roku
 
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/161/2009  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
 
    Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z  2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458)   oraz art. 11 ust 2 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Dz.U. Nr 234 poz. 1570, z roku 2009 Dz.U. Nr 19, poz.100) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się   zmianę w § 3 uchwały nr XXX/161/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, który po zmianie otrzymuje brzmienie „§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego .
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
       Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
         Uchwała w sprawie nadania statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
oraz następne uchwały w sprawie zmiany tego statutu zgodnie, z interpretacją przepisów ustaw; o samorządzie powiatowym oraz o zakładach opieki zdrowotnej, uznawane były za akty prawa miejscowego i podlegały ogłoszeniu, co warunkowało ich wejście w życie. Konsekwencją takiej interpretacji było przyjęcie w uchwale Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej nr XXX/161/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zatwierdzającej dalsze zmiany statucie SPZOZ, iż podlega ona ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. W roku 2008 Naczelny Sąd   Administracyjny zmienił stanowisko w sprawie uznawania zmian statutów SPZOZ za akty prawa miejscowego podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa. Organ nadzoru ( Biuro Prawne Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi) podziela stanowisko NSA. Ponieważ zapis w w/w uchwale stanowiący o jej wejściu w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego uniemożliwia jej wejście w życie, konieczne jest dokonanie zmiany § 3 przedmiotowej uchwały.  
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-24
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-24 08:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-24 09:37

 

 
Uchwała nr XXXI/171/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 9 czerwca 2009 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian
 w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego
- Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”
 
 
 
         Na podstawie art. 12. pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r. nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
         § 1. W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju
na lata 2007-2013”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr  XXVIII/151/2009 z dnia  20  lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategii Rozwoju na lata 2007-2013”, zmienia się treść punktu 3.1. „Cele operacyjne i zadania przypisane celom  strategicznym”,   który  otrzymuje  brzmienie   zgodnie  z  załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
       Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
Uzasadnienie
 do uchwały nr  XXXI/171/2009
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 9 czerwca 2009 r.
 
             
W  związku  z  dynamicznym  rozwojem  Centrum  Konferencyjno - Hotelowego w Ossie oraz innych podmiotów świadczących usługi w zakresie  usług   hotelowych,   gastronomicznych,   turystycznych,   rekreacyjnych i kongresowych w powiecie rawskim uzasadnionym jest wpisanie tego typu działalności do zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego  Powiatu Rawskiego – Strategia  Rozwoju  na  lata 2007-2013 wspieranych przez samorząd powiatowy.
Zmiana w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju  na  lata  2007 - 2013 polega na dopisaniu w punkcie 3.1. „Cele operacyjne i zadania przypisane celom strategicznym” następujących zadań:
1. „1.3.3. Wspieranie działań na rzecz budowy centrum konferencyjno-hotelowego o znaczeniu ponadregionalnym”
2. „5.2.4. Podjęcie  działań  w  celu  rozwinięcia   bazy   hotelowej, gastronomicznej,  turystycznej,  rekreacyjnej  oraz  kongresowej poprzez wspieranie budowy i rozbudowy obiektów świadczących usługi w tym zakresie.”
 
 
 
 
 


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-24
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-24 08:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-24 08:52

załącznik do uchwały XXXI/171/2009

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-24 08:51
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-24 09:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4832
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-08-25 09:58:18