Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Uchwała nr XXX/160/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie: kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
 
Na podstawie art. 12, pkt 4 i pkt 8 lit iustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142, poz.1592;
z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688; Nr 214,poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz.1111, Dz. U. Nr 223, poz.1458 ), art. 36 i art. 43,   ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 14 poz.89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z roku 2007 Dz. U. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171, poz.1056, Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z roku 2009 Dz. U. Nr 19, poz.100) Rada Powiatu Rawskiego uchwala,
co następuje:
        
§ 1. 1. Wyraża się wolę dokonania zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej polegających na jego likwidacji i utworzeniu spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Rawski obejmie wszystkie udziały.
          2. Spółka przejmie realizację usług zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w niezmienionym zakresie, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości.
 
§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Rawskiego do podjęcia wszelkich czynności związanych z tworzeniem spółki, przeprowadzeniem procedury likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, umożliwiających skorzystanie z rządowego Programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, a także do zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały od uprawnionych do zajęcia stanowiska organów.
         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
        (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Forma prawna obecnie funkcjonującego SPZOZ zawiera szereg ograniczeń, które uniemożliwiają mu sprawne funkcjonowanie i szybki rozwój. Trudno jest SPZOZ, działającemu w obecnych realiach, szybko dostosowa się do zmian, jakie zachodzą na rynku usług zdrowotnych i szybko reagować na zmieniające się potrzeby pacjentów oraz dostosować do nich strukturę świadczonych usług.SPZOZ znajduje się w sytuacji w której potrzebne są zmiany pozwalające na lepsze, efektywniejsze zarządzanie placówką oraz poprawę jego organizacji. Temu ma służyć zmiana formy organizacyjno prawnej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
Wykonując uchwałę nr VIII/54/2007 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 21 maja 2007r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Zarządu Powiatu Rawskiego w zakresie ochrony zdrowia na lata 2007-2009 (ze zmianami), Zarząd Powiatu Rawskiego przedstawił koncepcję przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej. Koncepcja zakłada przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością, która po uprzedniej jego likwidacji przejmie realizację świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji świadczeń zdrowotnych Spółka utworzy i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który zapewni dalsze ich nieprzerwane udzielanie,
bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie w jakim były realizowane przez likwidowany SPZOZ. Spółkę o której mowa utworzy Powiat i obejmie w niej wszystkie udziały. Majątek, użytkowany przez SPZOZ, po jego likwidacji zostanie zwrócony Powiatowi. Powiat natomiast wniesie go aportem do spółki, która na jego bazie utworzy nzoz.Dokonując takiego przekształcenia w ramach programu rządowego pod nazwą    „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, Powiat otrzymałby pomoc finansową z budżetu państwa, w postaci dotacji, na spłatę zobowiązań SPZOZ–u przejętych po jego likwidacji.Zarząd Powiatu Rawskiego po przeanalizowaniu warunków uczestnictwa    w Programie i korzyści z niego wynikających dla Powiatu, stoi na stanowisku, że należy przystąpić do Programu i skorzystać z jego dobrodziejstw. Zwłaszcza, że kwota zobowiązań spzoz-u znacznie przekracza możliwości finansowe Powiatu w ich spłacie.                                        Podjęcie przez Radę Powiatu niniejszej uchwały dałoby możliwość Zarządowi Powiatu Rawskiego do podejmowania wszelkich czynności związanych z tworzeniem spółki, przeprowadzeniem procedury likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, przygotowaniem stosownych dokumentów oraz podejmowania działań umożliwiających skorzystanie z rządowego Programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.
Zgodnie z art. 43, ust 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przed jej podjęciem, wymaga zaopiniowania przez Wojewodę Łódzkiego, Sejmik Województwa Łódzkiego, rady gmin z terenu Powiatu Rawskiego, Radę Społeczną działającą przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, związki zawodowe działające w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, organizacje samorządowe lekarzy i pielęgniarek i położnych, reprezentatywne organizacje związkowe działające na terenie Powiatu Rawskiego (art.19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych Dz. U. Nr 79, poz.854 ze zmianami ) –reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz wojewódzkich komisji dialogu społecznego oraz Komisję Zdrowia Rady Powiatu Rawskiego.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 10:55
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-11 14:18

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 11:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-29 11:30

 

Uchwała nr XXX/161/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 17 kwietnia 2009 roku
 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej .
 
     Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458)   oraz art. 11 ust 2 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz. U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz. U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz. U. Nr 171 poz. 1056, Dz. U. Nr 234 poz. 1570, z roku 2009 Dz.U. Nr 19, poz.100)   Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się zmianę wprowadzoną Uchwałą Nr 4/09 z dnia 24 marca 2009 roku Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, uchwalonego Uchwałą Nr 3/99 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej z dnia 16 sierpnia 1999 roku i zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/58/99 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku, (tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą  Nr XLII/259/2002 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 sierpnia 2002 roku ze zmianami ) polegającą na:
1) wykreśleniu   w załączniku nr 1 do Statutu:
a) w ust. I pkt. 1 ppkt.1 litera a zwrotu „filia w Kurzeszynie”,
b) w ust.I pkt 1 ppkt. 2 litera a zwrotu „ filia w Kurzeszynie”,
c) w ust.I punkt 7 zwrotu „Ośrodek Zdrowia w Babsku”,
d) w ust.I pkt 9 ppkt. 3 litera f zwrotu „ dla przewlekle chorych”
2) zmianie w ust.I pkt 1 podpunkt 36 załącznika do Statutu SPZOZ w Rawie Maz., który po zmianie otrzymuje brzmienie „gabinet medycyny szkolnej /szczegółowy wykaz gabinetów medycyny szkolnej wraz z adresami znajduje się w Regulaminie porządkowym SPZOZ w Rawie Maz./.”
3) zmianie załącznika nr 1 do Statutu SPZOZ w Rawie Maz. „Struktura organizacyjna” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego .
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
      (-) Teresa Pietrzak 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 11:34
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-11 14:06

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 11:38

 

Uchwała nr XXX/162/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej stacją transformatorową nieruchomości   położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "a", ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. ; Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r.; Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458),  art.11 ust.2, art.13 ust.1, art. 37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r.; Nr 261, poz.2603, Nr 281poz.2782, Dz. U. z 2005 r.; Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175, poz.1459, Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz.70, Dz. U. z 2006 r.; Nr 104 poz.708, Nr 220 poz.1601, Nr 220 poz.1600, Dz. U. z 2007 r.; Nr 69 poz.468, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008 r.; Nr 59 poz.369, Nr 220, poz.1412), Rada Powiatu Rawskiego, uchwala co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 549/2 o pow. 150 m2, położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Zwolińskiego, zabudowanej stacją transformatorową, dla której w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej, prowadzona jest księga wieczysta KW LD1R/00023406/1.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
   (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. wystąpiła z wnioskiem o nabycie na własność działki nr 549/2 o pow.150 m2, poł. w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, przy ul. Zwolińskiego, zabudowanej czynną stacją transformatorową, będącą jej własnością.
Powołany w uchwale art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uzasadnia zwolnienie z obowiązku zbycia działki w drodze przetargu. Sprzedaż nieruchomości związana jest z realizacją infrastruktury technicznej.
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,przeznaczona jest pod tereny użyteczności publicznej.
         Rada Powiatu Rawskiego podjęła, uchwałę nr XXXVII/238/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Rawskiego , jednak decyzje w sprawach sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, określone w art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie zostały przekazane do kompetencji Zarządu.Konieczne jest więc, wyrażenie stanowiska przez Radę Powiatu, w drodze uchwały.
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 11:40
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-11 14:17
 
                                    Uchwała nr XXX/163/2009 
                     Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
                                    z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 
                               w sprawie zmian budżetu roku 2009
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558;  Nr 113,  poz. 984; Nr 153, poz. 1271,  Nr 200,  poz.1288;   Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr  104 poz. 708  Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz  Dz. U. z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
                                                                                                    
§ 1.Zwiększa  się    dochody    budżetowe  o  kwotę   724 043 zł,  zgodnie
z załącznikiem nr 1.        
 
§ 2.Zwiększa    się     wydatki     budżetowe   o   kwotę   724 043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
 
§ 3.Dokonuje   się  zmian   w  planie   wydatków    budżetowych    godnie
z załącznikiem nr 3.
 
§ 4.Określa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków   pochodzących  z funduszy strukturalnych i funduszu spójności,  zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Dokonuje się zmian w planach: Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym  oraz  Powiatowym  Funduszu   Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 6.Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
       (-) Teresa Pietrzak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 11:43
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-13 11:44

 

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXX/163/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 
 
 
ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
 
Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 724 043 zł.
 
Dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność o kwotę 719 381 zł, zgodnie z umową nr UDA – POKL.09.02.00-10-014/08-00. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną przeznaczone na realizację projektu „Sukces w szkole zawodowej szansą na rynku pracy” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie zwiększa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE. Realizacja wymaga wkładu własnego powiatu w wysokości 53 300 zł, środki pochodzą z rezerwy oświatowej. Projekt realizowany będzie w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej.
 
Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się dochody o kwotę 4 662 zł, są to ponadplanowe wpływy z najmu – 122 zł oraz darowizny 4 540 zł. Środki zostaną przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące w Domu Dziecka    w Rawie Mazowieckiej. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących w Domu Dziecka  a zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 5 500 zł.
 
ZADANIA INWESTYCYJNE:
 
Poz. 15 zakup odkurzacza z filtrującym systemem wodnym w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.
 
 
ZMIANY W PLANIE FUNDUSZY POWIATOWYCH
 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 48 336 zł ( środki pozostałe na koniec roku 2008 ), zwiększenie planu wydatków bieżących funduszu o kwotę 48 336 zł.
 
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 531 013 zł ( środki pozostałe na koniec roku 2008 ), zwiększenie planu wydatków bieżących funduszu o kwotę 500 013 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł ( zakupy inwestycyjne).
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 12:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-13 11:43

załączniki do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 11:50

 

Uchwała nr XXX/164/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 
 
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego
       z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.
 
 
         Na podstawie art.12, pkt. 6, art. 16 ust 3  i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych ( t j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwala co następuje:
 
         § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2008   rok, na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela się Zarządowi Powiatu Rawskiego absolutorium.
 
         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
  (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
nr XXX/164/2009 z dnia  17 kwietnia 2009 r.
 
         Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę    w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-11
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-11 13:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-11 13:54

 

Uchwała nr XXX/165/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek   i kredytów.
 
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz 1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 82 ust.1 pkt. 2 i 3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 249 poz. 2104 Nr 169 poz.1420 oraz z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832   oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów § 1 otrzymuje brzmienie: „Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 5 900 000 zł:
 1) na pokrycie deficytu budżetowego kwotę 2 378 116 zł.
 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę 3 521 884 zł.”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
     (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr  XXX/165/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r.            
 
Dokonuje się zmiany § 1 uchwały nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 polegającej na wskazaniu dokładnych kwot kredytów na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 378 116 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 521 884 zł.
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-11
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-11 13:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4445
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-06-23 15:01:57