Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Uchwała nr XXIX/156/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 marca 2009 r.
 
 
 
w sprawie zmian budżetu roku 2009
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
        
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 888 136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 888 136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
 
§ 3. Określa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności,zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
   (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-03
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-03 13:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-03 14:33

 

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXIX/156/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
 
 
 
ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 
Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 8533 - powiatowe urzędy pracy
 
Zwiększa się dochody i wydatki Powiatu o kwotę 3 000 zł, zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami w Regnowie /1 500 zł/ i Cielądzu /1 500 zł/, środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.
Zwiększa się dochody i wydatki Powiatu o kwotę 1 885 136 zł, zgodnie z umową UDA-POKL.06.02.00-10-049/08-00 z dnia 25 lutego 2009 roku.
Środki pochodzą z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia.
Nazwa projektu: „Samozatrudnienie – sposób na sukces”.
Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, promocję projektu, szkolenia osób, które otrzymają wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej oraz na udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i na udzielenie wsparcia pomostowego finansowego.
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-03
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-03 13:08
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 10:00
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-03
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-03 14:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-03 14:40

 

Uchwała nr XXIX/157/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 25 marca 2009  roku
 
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek   i kredytów
 
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz 1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 82 ust.1 pkt. 2 i 3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 249 poz. 2104 Nr 169 poz.1420 oraz z 2006 roku Nr 45 poz. 319  Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832   oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370)  Rada Powiatu Rawskiego uchwala , co następuje:
 
 
§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 5 900 000 zł.
na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
            § 2. Spłaty rat kredytu zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu w latach 2010-2020.
 
            § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Rawskiego do podjęcia czynności formalnoprawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady o zaciągnięciu przez powiat kredytu. Oświadczenie woli w imieniu powiatu w zakresie zaciągnięcia kredytu złożą 2 z 3 wymienionych niżej osób:
1)      Józef Matysiak - Starosta
2)      Marian Krzyczkowski – Wicestarosta
3)      Krzysztof Janeczek – Członek Zarządu
 
 
§  4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
    (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXIX/157/2009 z dnia 25 marca 2009 roku
 
Zgodnie z uchwałą z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Rawskiego na 2009 rok zaciąga się kredyt na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 378 116 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości  3 521 884 zł.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-03
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-03 14:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-06 11:47

 

 
U C H W A Ł A NR XXIX/158/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 marca 2009 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian
 w  „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego
- Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”
 
 
 
         Na podstawie art. 12. pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r. nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U.z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Rawskiego  nr  XXVIII/151/2009  z  dnia  20  lutego  2009 r.  w  sprawie  wprowadzenia  zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategii Rozwoju na lata 2007-2013”, zmienia się treść punktu 4.3.5. „Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych  –  inwestycje  ponadlokalne”,  który  otrzymuje  brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
      Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
             
Uzasadnienie do uchwały nr XXIX/158/2009
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 r.
 
             
W związku z aplikowaniem o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu realizowanego wspólnie z województwem łódzkim oraz kilkoma powiatami województwa łódzkiego pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego oraz ustaleniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego dofinansowania z UE na poziomie 65,37%, a nie jak wstępnie zakładano 75% zachodzi konieczność zmiany proporcji kosztów ponoszonych przez powiat i UE na realizację tego projektu zamieszczonych w tabeli 4.3.5.  „Zbiorcze  zestawienie  zadań  inwestycyjnych–inwestycjeponadlokalne”w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”.Dokument ten jest obowiązkowym załącznikiem  do  wniosku  aplikacyjnego,
a zapisy w nim zawarte muszą być spójne z wnioskiem.
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-06 11:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-06 11:46

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-06 11:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-06 11:31

 

UCHWAŁA NR XXIX/159/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 marca 2009 r.
 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 
         Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli stanowiący załącznik  do uchwały.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2009 roku.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
   (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXIX/159/2009
 
 
         Zgodnie z art.30 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkoły określa w drodze regulaminu dla nauczycieli wysokość dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw; nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
         Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi.
Zapisy regulaminu umożliwiają osiągnięcie średnich wynagrodzeń określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 – Karty Nauczyciela.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-06 11:35
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-03 11:31
załącznik nr 1 do uchwały -regulamin wynagradzania nauczycieli

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-06 11:39
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-19 14:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5551
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-08-25 10:00:13